Garis Panduan- Pendaftaran Sebagai Pengeksport / Pengimport / Pembekal Produk Kayu Kepada Eksport & Operator Jeti untuk Memuat & Memunggah Produk Kayu

Berkuatkuasa 1 Jun 2016, Jabatan Perhutanan Sabah telah melaksanakan Enakmen Hutan (Kayu) 2015, undang-undang baru yang meliputi pendaftaran pengeksport produk kayu, pengimport produk kayu, pembekal kayu untuk pengendali eksport dan operator jeti yang mengendalikan jeti untuk memuat dan memunggah produk kayu, berikutan pemindahan kuasa untuk mengeluarkan lesen eksport dan import bagi produk kayu dari Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) ke Jabatan Perhutanan Sabah. Undang-undang utama ditambah dengan Peraturan Hutan (Kayu) (Pendaftaran) 2017 dan Hutan (Kayu) (Penggabungan Kesalahan) 2017.

  • Tiada lagi pengeluaran "lesen eksport lama" oleh Jabatan Perhutanan.
  • Tiada lagi Sijil Kontraktor Pengimport yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan.
  • Tidak ada lagi Sijil Kontraktor Kilang untuk syarikat yang mengendalikan kilang sendiri (jika membekalkan kayu untuk eksport). Namun, syarikat-syarikat menyewa kilang dari orang lain dengan kelulusan dari Ketua Konservator Hutan masih perlu mendapatkan Sijil Kontraktor Kilang.
  • Berkuat kuasa 1/6/2017, Jabatan Perhutanan Sabah akan mengeluarkan sijil pendaftaran berasingan untuk pengeksport produk kayu, pengimport produk balak, pembekal produk kayu untuk eksport dan pengusaha jeti untuk jeti yang digunakan untuk memunggah dan memunggah produk kayu (Satu aktiviti, satu Sijil). Jabatan Perhutanan Sabah akan terus mengiktiraf perakuan serupa yang dikeluarkan oleh MTIB sebelum 01/6/2017 yang masih sah sehingga tamat tempoh sijil. Pengiktirafan yang sama akan diberikan kepada Lesen Eksport / Pengimport Kontraktor Sijil / Pengilang Kontraktor Kilang Jabatan Perhutanan Sabah yang masih sah.
  • Semasa "tempoh peralihan", untuk memudahkan pemantauan dan untuk mengelakkan pembayaran yuran yang tidak perlu, Jabatan Perhutanan Sabah akan mengeluarkan "Sijil Pengiktirafan Semasa Tempoh Peralihan" kepada semua syarikat yang telah didaftarkan dengan MTIB dan Jabatan Perhutanan Sabah dengan Sijil / Lesen Eksport / sijil sah yang sah. Melalui "Perakuan Pengiktirafan", syarikat-syarikat tersebut dianggap telah didaftarkan di bawah Seksyen 50 (2) Enakmen Hutan (Kayu) 2015 dan mereka tertakluk kepada pematuhan kehendak Enakmen Hutan (Kayu) 2015. Kesahan pendaftaran di bawah Sijil itu akan ditentukan oleh mana-mana tarikh sah Sijil MTIB dan Sijil Lesen / Kontraktor Eksport Jabatan Perhutanan Sabah yang akan luput kemudian (sama ada satu) yang dinyatakan dalam perakuan itu. Syarikat-syarikat hendaklah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Sabah 60 hari sebelum habis tempoh tamat sijil pendaftaran / lesen eksport / Sijil Kontrak yang sedia ada atau tarikh luput yang diterima seperti dalam "Sijil Pengiktirafan Semasa Tempoh Peralihan".
  • Pendaftaran sebagai pengendali jeti hanya akan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2018 dan semua pendaftaran baru akan diproses apabila memenuhi keperluan Jabatan Kastam dan Pihak Berkuasa Pelabuhan Sabah.
Pekeliling Jabatan Perhutanan Sabah mengenai pemindahan kuasa pelesenan kepada pelbagai pemegang kepentingan telah diedarkan kepada semua pemegang kepentingan.

Pemohon pendaftaran baru dan pembaharuan sijil sebagai pengeksport / pengimport / pembekal kayu / pengendali jeti boleh merujuk kepada garis panduan dan borang permohonan yang telah disediakan. Yuran berkaitan dan kod produk balak yang berkaitan dengan aktiviti masing-masing akan dirujuk semasa proses permohonan.